NAJCZĘŚCIEJ
ZADAWANE PYTANIA

 
  1. Czy mogę przetestować inny roz­miar pie­lu­szek?  
 
 
  Otrzy­ma­nie innego roz­miaru niż Pre­mium 4 Maxi nie jest moż­liwe. W Super­te­ście testu­jemy tylko ten.  
 
 
  2. Kiedy otrzy­mam paczkę?  
 
 
  Prze­syłka zosta­nie wysłana w ciągu 2–20 dni robo­czych od potwierdzenia zgło­sze­nia poprzez klik­nię­cie w otrzy­many link wery­fi­ka­cyjny, który zosta­nie wysłany na wska­zany w for­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym adres e-mail.  
 
 
  3. Czy moje zgło­sze­nie dotarło?  
 
 
  Jeżeli po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na wskazany adres e-mail dotarł link weryfikacyjny, to Twoje zgłoszenie zostało otrzymane. Aby przetestować paczkę Dada Premium 4 Maxi, konieczna jest weryfikacja poprzez kliknięcie w link ważny 24 godziny.  
 
 
  4. Nie mogę doko­nać zgło­sze­nia, dla­czego?  
 
 
  Pro­po­nu­jemy spró­bo­wać otwo­rzyć stronę w innej prze­glą­darce lub wyczy­ścić cia­steczka. Jeśli to nie zadziała, naj­praw­do­po­dob­niej ktoś wysłał już for­mu­larz zgło­sze­niowy z tego kom­pu­tera.  
 
 
  5. Czy płacę za prze­syłkę paczki?  
 
 
  Koszty prze­syłki ponosi Orga­ni­za­tor.  
 
 
  6. Paczka, którą otrzy­ma­łem, jest uszko­dzona. Co mogę zro­bić?  
 
 
  Pro­simy prze­słać opis i zdję­cie uszko­dze­nia na adres: supertest@dada.pl. Roz­pa­trzymy rekla­ma­cję i w przy­padku uzna­nia wyślemy drugą paczkę.  
 
 
  7. Kiedy będą wyniki Testu?  
 
 
  Po zakoń­cze­niu zbie­ra­nia ankiet zostaną one prze­ka­zane do domu badaw­czego, który opra­cuje wyniki. Publikacja wyników powinna odbyć się we wrześniu.  
 
 
  8. Ile iPadów jest do wygra­nia w Kon­kur­sie?  
 
 
  Nagra­dzamy 20 naj­bar­dziej kre­atyw­nych odpo­wie­dzi, czyli jest 20 iPa­dów do wygra­nia. Jedna osoba może wygrać tylko jeden iPad.  
 
 
  9. Ile paczek pie­luch jest do wygra­nia w Kon­kur­sie?  
 
 
  Nagra­dzamy 100 kre­atyw­nych odpo­wie­dzi, czyli jest 100 paczek pie­lu­szek Dada Pre­mium 4 Maxi do wygra­nia. Jedna osoba może wygrać tylko jedną paczkę pie­luch.  
 
 
  10. Kiedy koń­czy się Kon­kurs?  
 
 
  Kon­kurs koń­czy się z chwilą rozesłania 10 000 paczek pie­luch.  
 
 
  11. Kiedy ogło­si­cie zwy­cięz­ców Kon­kursu?  
 
 
  Z nagro­dzo­nymi Uczest­ni­kami Orga­ni­za­tor będzie kon­tak­to­wał się mailowo lub tele­fo­nicz­nie w prze­ciągu 10 dni robo­czych od zakoń­cze­nia Akcji. Lista zwy­cięz­ców zosta­nie opu­bli­ko­wana na stro­nie wraz z ich odpo­wie­dziami w ter­mi­nie poda­nym przez Orga­ni­za­tora.

W przy­padku braku kon­taktu ze Zwy­cięzcą przez 7 dni robo­czych od dnia prze­ka­za­nia mu infor­ma­cji o wygra­nej, Zwy­cięzca traci prawa do Nagrody, która tra­fia do kolej­nej osoby wybra­nej przez Orga­ni­za­tora i Komi­sję.

 
 
 
  12. Kiedy otrzy­mam nagrodę, którą otrzy­ma­łem w Kon­kur­sie?  
 
 
  Nagrody wysyła Orga­ni­za­tor kurie­rem lub prze­syłką pocz­tową w ter­mi­nie 21 dni robo­czych od zakoń­cze­nia Akcji i Kon­kursu.