REGULAMIN AKCJI
SUPERTEST PIELUCH DADA

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Orga­ni­za­to­rem akcji „Super­test Pie­luch” (dalej „Akcja”) jest Robert Sosnow­ski, pro­wa­dzący dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod nazwą Biuro Podróży Reklamy Robert Sosnow­ski z sie­dzibą w War­sza­wie (kod 03-254) przy ul. Tur­monc­kiej 22/1101, wpi­saną do CEIDG, o nume­rze NIP 524-208-22-28, o nume­rze REGON 141677012 (dalej „Orga­ni­za­tor”).
 2. Zle­ce­nio­dawcą i fun­da­to­rem nagród w Kon­kur­sie jest Ontex Cz. S R. O z sie­dzibą w Cze­chach, Vesecko nr 491, Tur­nov 51101, wpi­sana do reje­stru sądo­wego pro­wa­dzo­nego w Hra­dec Kra­love (Cze­chy) pod nume­rem 14748, NIP: CZ. 445 64 422 (dalej „Zle­ce­nio­dawca”).
 3. Orga­ni­za­tor składa przy­rze­cze­nie publiczne w rozu­mie­niu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 4. Akcja pro­wa­dzona jest na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej.
 5. Niniej­szy regu­la­min okre­śla zasady udziału w Akcji, zasady jej prze­biegu, a także nad­zoru nad jej prze­pro­wa­dze­niem i postę­po­wa­niem rekla­ma­cyj­nym (dalej „Regu­la­min”).
 6. Uczest­nik akcep­tuje Regu­la­min poprzez samo wzię­cie udziału w Akcji.
 7. Akcja trwa od 01.06.2017 r. do 17.07.2017 r., przy czym okres ten nie obej­muje wyda­nia nagród oraz ewen­tu­al­nej pro­ce­dury rekla­ma­cyjnej. W przy­padku wyczer­pa­nia nakładu Paczek Orga­ni­za­tor może zakoń­czyć Akcję przed ter­mi­nem wska­za­nym powy­żej.
 8. Z uczest­nic­twa w Akcji wyłą­czeni są człon­ko­wie orga­nów lub pra­cow­nicy Orga­ni­za­tora oraz człon­ko­wie naj­bliż­szej rodziny tych osób. Przez człon­ków naj­bliż­szej rodziny rozu­mie się: wstęp­nych, zstęp­nych, rodzeń­stwo, mał­żon­ków, rodzi­ców mał­żon­ków i osoby pozo­sta­jące w sto­sunku przyspo­so­bienia. Niniej­sze ogra­ni­cze­nie nie doty­czy pra­cow­ni­ków Jero­nimo Mar­tins Pol­ska S A. oraz rodzin tych pra­cow­ni­ków, jak rów­nież pra­cow­ni­ków skle­pów sieci Bie­dronka oraz ich rodzin, z wyłą­cze­niem pra­cow­ni­ków Działu Mar­ke­tingu Jero­nimo Mar­tins Pol­ska S A. oraz ich rodzin, któ­rzy nie mogą brać udziału w Akcji.

§2
DEFI­NI­CJE

 1. Akcja – ozna­cza akcję SUPERTEST, któ­rej ogólne warunki i zasady okre­ślone zostały w Regu­la­minie.
 2. For­mu­larz Zgło­sze­niowy – for­mu­larz dostępny na stro­nie inter­ne­to­wej www.supertest.dada.pl, który Uczest­nik musi wypeł­nić, aby otrzy­mać paczkę pie­luch Dada Pre­mium 4 Maxi do testo­wa­nia. Wyma­gane infor­ma­cje to: imię, nazwi­sko, dokładny adres zamiesz­ka­nia (ulica, nr domu­/miesz­ka­nia, kod pocz­towy, miej­sco­wość), adres e-mail oraz tele­fon kon­tak­towy Uczest­nika.
 3. Paczka – ozna­cza paczkę pie­luch Dada Pre­mium 4 Maxi, którą Uczest­nik otrzyma na wska­zany przez sie­bie adres po uzu­peł­nie­niu For­mu­la­rza Zgło­sze­nio­wego.
 4. Ankieta – ozna­cza zestaw pytań, na które Uczest­nik powi­nien odpo­wie­dzieć po otrzy­ma­niu i prze­te­sto­wa­niu Paczki. Składa się z 32 pytań zamknię­tych i 1 pyta­nia otwar­tego.
 5. Kon­kurs – ozna­cza drugi etap Akcji, tj. odpo­wiedź na ostat­nie pyta­nie otwarte w Ankie­cie (pyta­nie nr 33). Odpo­wiedź na to pyta­nie daje moż­li­wość sta­ra­nia się o Nagrody. Wzię­cie udziału w Kon­kur­sie nie jest obo­wiąz­kowe.
 6. Nagrody – ozna­cza nagrody dostępne dla Uczest­ników, któ­rzy odpo­wiedzą na ostat­nie pyta­nie (otwarte) w Ankie­cie (Kon­kur­sie). Nagro­dami jest 20 sztuk iPa­dów 9,7” oraz 100 sztuk paczek pie­luch Dada Pre­mium 4 Maxi.
 7. Komi­sja – wyzna­czone przez Orga­ni­za­tora 3 osoby, czu­wa­jące nad pra­wi­dło­wym prze­bie­giem Akcji i Kon­kursu oraz osoby oce­nia­jące odpo­wie­dzi na pyta­nie w Ankie­cie.

§3
WARUNKI WZIĘ­CIA UDZIAŁU W AKCJI I KON­KUR­SIE

 1. W Akcji i Kon­kur­sie mogą brać udział osoby fizyczne, mające stałe miej­sce zamiesz­ka­nia na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, które w dniu roz­po­czę­cia Akcji ukoń­czyły osiem­na­sty rok życia i posia­dają pełną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych (dalej „Uczest­nik”). Uczest­ni­kiem Akcji i Kon­kursu może zostać wyłącz­nie osoba, która zaak­cep­to­wała Regu­la­min.
 2. W Akcji i Kon­kur­sie można brać udział wyłącz­nie oso­bi­ście, tj. nie­do­pusz­czalne jest two­rze­nie kont e-mail i doko­ny­wa­nie zgło­szeń do Akcji i Kon­kursu w imie­niu innych osób.
 3. Udział w Akcji i Kon­kur­sie oraz zwią­zane z nim udo­stęp­nie­nie danych jest cał­ko­wi­cie dobro­wolne.
 4. Przed przy­stą­pie­niem do Akcji i Kon­kursu Uczest­nik zobo­wią­zany jest zapo­znać się z Regu­la­minem.
 5. Odpo­wiedź na ostat­nie pyta­nie otwarte w Ankie­cie zosta­nie uwzględ­niona w Kon­kur­sie:
  1. jeżeli nie zawiera tre­ści, które naru­szają prawa osób trze­cich, nie nawo­łuje do prze­mocy, nie­to­le­ran­cji, nie zawiera wul­ga­ry­zmów oraz nie zawiera tre­ści rekla­mo­wych podmio­tów trze­cich,
  2. jeżeli Uczest­nik posiada do niej prawa autor­skie.

§4
ZASADY AKCJI

 1. Akcja polega na roz­da­niu Uczest­nikom łącz­nie 10.000 sztuk Paczek, zebra­niu opi­nii na temat jako­ści pie­luch i opra­co­wa­niu wyni­ków wraz z domem badaw­czym, które po zakoń­cze­niu Akcji będą dostępne na stro­nie inter­ne­to­wej: www.supertest.dada.pl. Każdy Uczest­nik może otrzy­mać 1 Paczkę.
 2. Pierw­szy etap Akcji polega na wypeł­nie­niu For­mu­la­rza Zgło­sze­nio­wego na stro­nie inter­ne­to­wej www.supertest.dada.pl, otrzy­ma­niu Paczki przez Uczest­nika i na zebra­niu opi­nii na jej temat przez Orga­ni­za­tora.
 3. Wzię­cie udziału w dru­gim eta­pie Akcji, tj. Kon­kur­sie, umoż­li­wia odpo­wiedź na pyta­nie otwarte zawarte w Ankie­cie.
 4. Aby wziąć udział w Akcji, Uczest­nik powi­nien doko­nać pra­wi­dło­wego zgło­sze­nia do Akcji pole­ga­ją­cego na:
  1. uzu­peł­nie­niu na stro­nie inter­ne­to­wej www.supertest.dada.pl i wysła­niu For­mu­la­rza Zgło­sze­nio­wego, zawie­ra­ją­cego poprawne jego dane: imię, nazwi­sko, dokładny adres zamiesz­ka­nia (ulica, nr domu­/miesz­ka­nia, kod pocz­towy, miej­sco­wość), adres e-mail oraz tele­fon kon­tak­towy Uczest­nika,
  2. potwier­dze­niu wyra­że­nia zgody na uczest­nic­two w Akcji na warun­kach okre­ślo­nych w Regu­la­minie Akcji zgod­nie z jego posta­nowieniami poprzez klik­nię­cie w odpo­wied­nie pole zgody,
  3. wyra­że­niu zgody na prze­twa­rza­nie poda­nych w apli­ka­cji na stro­nie inter­ne­to­wej www.supertest.dada.pl danych oso­bo­wych w celach zwią­za­nych z prze­pro­wa­dze­niem Akcji poprzez klik­nię­cie w odpo­wied­nie pole zgody,
  4. po wypeł­nie­niu For­mu­la­rza Zgło­sze­nio­wego Uczest­nik otrzyma na poda­nego e-maila link wery­fi­ka­cyjny, w który należy klik­nąć, by potwier­dzić chęć otrzy­ma­nia Paczki na wska­zany adres. Link jest ważny przez 24 godziny. Jeżeli Uczest­nik w tym cza­sie nie potwier­dzi swo­jego uczest­nic­twa poprzez klik­nię­cie w link, musi wypeł­nić For­mu­larz Zgło­sze­niowy ponow­nie i potwier­dzić swoje uczest­nic­two poprzez klik­nię­cie w link wery­fi­ka­cyjny. Po klik­nię­ciu w link wery­fi­ka­cyjny Uczest­nik otrzyma Paczkę, o ile pula Paczek nie zosta­nie wyczer­pana.
 5. Uczest­nik, poprzez klik­nię­cie w odpo­wied­nie pole zgody, może wyra­zić zgodę na prze­sy­ła­nie infor­ma­cji han­dlo­wych i mar­ke­tin­go­wych na podany adres e-mail oraz na adres zamiesz­ka­nia.
 6. Wysyłka Paczki do Uczest­nika nastę­puje w ciągu od 2 do 20 dni robo­czych poprzez usługę kurier­ską. Każdy Uczest­nik może otrzy­mać wyłącz­nie 1 Paczkę. Paczka, zawie­ra­jąca 1 opa­ko­wa­nie pie­luch Dada Pre­mium 4 Maxi, sta­nowi nie­od­płatne świad­cze­nie otrzy­mane przez Uczest­nika od Ontex Cz. S R. O (za pośred­nic­twem Orga­ni­za­tora) w związku z jego pro­mo­cją oraz reklamą.
 7. W ciągu od 3 do 7 dni robo­czych od dnia otrzy­ma­nia Paczki Uczest­nik otrzyma na wska­zany adres e-mail uni­kalny link z Ankietą, którą powi­nien wypeł­nić najpóźniej w dniu 30.06.2017 r., oce­nia­jąc jakość otrzy­ma­nej Paczki (Pie­luszki Dada Pre­mium 4 Maxi) i wysłać poprzez stronę inter­ne­tową www.supertest.dada.pl.
 8. Jeżeli Uczest­nik w prze­ciągu 3 dni od dnia otrzy­ma­nia Ankiety nie wypełni jej, dosta­nie infor­ma­cję przy­po­mi­na­jącą o wypeł­nie­niu Ankiety poprzez wia­do­mość e-mail. Wia­do­mość przy­po­mi­na­jąca o nie­wy­peł­nie­niu Ankiety może zostać wysłana kil­ku­krot­nie.
 9. Po otrzymaniu Ankiety Uczest­nik może wziąć udział w Kon­kur­sie. Uczest­nic­two w Kon­kur­sie nie jest obo­wiąz­kowe.
 10. Konkurs polega na odpowiedzi na ostatnie pytanie w Ankiecie (pytanie otwarte). Uczest­nik, który odpo­wie na pyta­nie otwarte, bie­rze udział w dru­gim eta­pie Akcji – Kon­kur­sie. Odpo­wiedź na pyta­nie otwarte nie może prze­kro­czyć dłu­go­ści 270 zna­ków.
 11. Pyta­nie otwarte brzmi: „Jakie hasło rekla­mowe zaproponujesz dla naszych pie­luch?”.
 12. Komi­sja wyłoni 120 zwy­cię­skich prac (udzie­lo­nych odpo­wie­dzi na pyta­nie otwarte) spo­śród nade­sła­nych zgło­szeń. Komisja do dnia 17.07.2017 wyłoni zwycięzców.
 13. Wysy­ła­jąc odpo­wiedź, Uczest­nik wyraża zgodę na opu­bli­ko­wa­nie jej na stro­nie inter­ne­to­wej www.supertest.dada.pl wraz z nastę­pu­ją­cymi danymi Uczest­nika: (imię Uczest­nika, mia­sto zamiesz­ka­nia Uczest­nika).
 14. Wzię­cie udziału w Kon­kur­sie jest rów­no­znaczne z potwier­dze­niem tego, że Uczest­nik jest auto­rem pracy kon­kur­so­wej (udzie­lo­nej odpo­wie­dzi na pyta­nie otwarte), którą zgła­sza do Kon­kursu.
 15. Po otrzy­ma­niu wypeł­nio­nej Ankiety od Uczest­ników Orga­ni­za­tor archi­wi­zuje je, a po zakoń­cze­niu Akcji prze­ka­zuje domu badaw­czemu w celu opra­co­wa­nia wyni­ków bada­nia.
 16. Odbiór Paczki:
  1. kurier będzie kon­tak­to­wał się z Uczest­ni­kiem na podany nr tele­fonu,
  2. w przy­padku dwu­krot­nego nie­ode­bra­nia Paczki (Uczest­nik za każ­dym razem otrzyma awizo SMS o pla­no­wa­nym dostar­cze­niu Paczki) Paczka wraca do nadawcy, a następ­nie zostaje wysłana do kolej­nej osoby, która zgłosi chęć udziału w Super­te­ście. W przy­padku uzu­peł­nie­nia For­mu­la­rza Zgło­sze­nio­wego i zatwier­dze­nia otrzy­ma­nego linku wery­fi­ka­cyj­nego, ale nie­ode­bra­nia Paczki, Orga­ni­za­tor nie gwa­ran­tuje otrzy­ma­nia Paczki ponow­nie.
 17. Nagrody:
  1. nagro­dami w Kon­kur­sie są nagrody rze­czowe – 20 sztuk iPa­dów 9,7” oraz 100 sztuk paczek pie­lu­szek Dada Pre­mium 4 Maxi (dalej „Nagroda”),
  2. war­tość jed­nej Nagrody przy­dzie­lo­nej do danego etapu Kon­kursu będzie oscy­lo­wać wokół kwot - „iPad 9,7” – ok. 1.800 zł brut­to/1szt. oraz paczka pie­luch Dada Pre­mium 4 Maxi – ok. 29,99 zł brut­to/1 szt.,
  3. uczest­ni­kowi, który zosta­nie wybrany przez Komi­sję jako zwy­cięzca, przy­słu­guje jedna nagroda w ilo­ści 1 sztuki,
  4. 20 naj­lep­szych odpo­wie­dzi zosta­nie nagro­dzo­nych iPa­dami „9,7”, 100 kolej­nych – Pacz­kami pie­luch Dada Pre­mium 4 Maxi,
  5. naj­lep­sze odpo­wie­dzi jako zwy­cię­skie zostaną wybrane przez Komi­sję. Decy­zje Komi­sji są osta­teczne i nie­podwa­żalne. Orga­ni­za­tor i Komi­sja nie są zobo­wią­zani do uza­sad­nia­nia pod­ję­tych przez sie­bie decy­zji,
  6. z nagro­dzo­nymi Uczest­nikami Orga­ni­za­tor będzie kon­tak­to­wał się e-mailowo lub tele­fonicznie w prze­ciągu 10 dni robo­czych od zakoń­cze­nia Akcji. Lista zwy­cięz­ców zosta­nie opu­bli­ko­wana na stro­nie inter­ne­to­wej www.supertest.dada.pl wraz z ich odpo­wie­dziami w ter­mi­nie poda­nym przez Orga­ni­za­tora,
  7. Orga­ni­za­tor, oprócz prze­ka­za­nia Uczest­nikowi wia­do­mo­ści doty­czącej wygra­nej w Kon­kur­sie, zwróci się z prośbą o prze­ka­za­nie danych adre­so­wych do wysyłki Nagrody,
  8. w przy­padku braku kon­taktu ze Zwy­cięzcą Zwy­cięzca traci prawa do Nagrody, która tra­fia do kolej­nej osoby, wybra­nej przez Orga­ni­za­tora i Komi­sję,
  9. Zwy­cięzca zobo­wią­zany jest do uzu­peł­nie­nia pro­to­kołu odbioru nagrody i pod­pi­sa­nia go, a następ­nie do odda­nia ory­gi­nału kurie­rowi, który dostar­czy Nagrodę,
  10. prace (odpo­wie­dzi na pyta­nie otwarte) prze­słane po ter­mi­nie okre­ślo­nym niniej­szym Regu­la­minem lub naru­szające warunki Regu­la­minu, nie będą brały udziału w Kon­kur­sie,
  11. do każ­dej Nagrody zosta­nie dodana dodat­kowa nagroda pie­niężna w wyso­ko­ści 11,11% war­to­ści Nagrody. Zwy­cięzca zga­dza się, że kwota dodat­ko­wej nagrody pie­nięż­nej nie pod­lega wypła­cie na jego rzecz, lecz prze­zna­czona jest na zapłatę podatku należ­nego z tytułu wygra­nej Nagrody w Kon­kur­sie,
  12. Orga­ni­za­tor, jako płat­nik zry­czał­to­wa­nego podatku docho­do­wego od nagród w Kon­kur­sie, pobie­rze i odpro­wa­dzi do wła­ści­wego Urzędu Skar­bo­wego zry­czał­to­wany poda­tek docho­dowy należny z tytułu wygra­nej,
  13. poda­nie niepra­wi­dło­wego adresu lub danych, o któ­rych mowa w § 2 ust. 2, a także inne uchy­bie­nia po stro­nie Uczest­nika, powo­du­jące niemoż­li­wość dorę­cze­nia Nagrody, skut­kują utratą prawa do niej, a Nagroda pozo­staje wów­czas do wyłącz­nej dys­po­zy­cji Orga­ni­za­tora,
  14. w przy­padku braku odpo­wie­dzi ze strony Zwy­cięzcy (tele­fonicznie lub mailowo) w ciągu 7 dni od prze­ka­za­nia infor­ma­cji o wygra­nej przez Orga­ni­za­tora, Uczest­nik traci prawa do Nagrody i zostaje ona do wyłącz­nej dys­po­zy­cji Orga­ni­za­tora,
  15. Nagrody wysyła Orga­ni­za­tor kurie­rem w ter­mi­nie do 21 dni robo­czych od zakoń­cze­nia Akcji i Kon­kursu,
  16. nie­ode­bra­nie przez Uczest­nika prze­sła­nej Nagrody jest rów­no­znaczne z rezy­gna­cją z Nagrody,
  17. nie jest moż­liwe prze­nie­sie­nie prawa do Nagrody na rzecz osób trze­cich; nie jest moż­liwe wypła­ce­nie rów­no­war­to­ści Nagrody w for­mie pie­nięż­nej; nie jest moż­liwa rezy­gna­cja z czę­ści Nagrody; rezy­gna­cja z czę­ści Nagrody jest rów­no­znaczna z rezy­gna­cją z cało­ści Nagrody,
  18. Orga­ni­za­torowi przy­słu­guje prawo wery­fi­ka­cji danych oso­bo­wych Zwy­cięzcy w momen­cie wyda­nia Nagrody, w celu ich iden­ty­fi­ka­cji.

  §5
  Rekla­ma­cje

  1. Każ­demu Uczest­nikowi przy­słu­guje prawo wnie­sie­nia rekla­ma­cji, jed­nak nie póź­niej niż w ter­mi­nie 28 dni od zakoń­cze­nia Akcji.
  2. Rekla­ma­cje zgło­szone po ter­mi­nie nie będą roz­pa­try­wane.
  3. Rekla­ma­cje mogą być skła­dane Komi­sji wyłącz­nie w for­mie pisem­nego powia­do­mie­nia Orga­ni­za­tora, na adres sie­dziby wska­zany w § 1 ustęp 1 Regu­la­minu albo e-mailowo na adres poczty elek­tro­nicz­nej supertest@dada.pl z dopi­skiem „SUPERTEST”.
  4. Rekla­ma­cja powinna zawie­rać imię i nazwi­sko Uczest­nika zgła­szającego rekla­ma­cję oraz jego dokładny adres i numer tele­fonu, jak rów­nież dokładny opis i powód rekla­ma­cji. Rekla­ma­cje doty­czące wyni­ków Kon­kursu (wyboru nagro­dzo­nych odpo­wie­dzi) nie będą roz­pa­try­wane.
  5. W przy­padku chęci zgło­sze­nia rekla­ma­cji z powodu uszko­dzo­nej Paczki Uczest­nik wraz z rekla­ma­cją zobo­wią­zany jest prze­słać Orga­ni­za­torowi zdję­cia, doku­men­tu­jące uszko­dze­nie Paczki. Na tej pod­sta­wie Orga­ni­za­tor, po roz­pa­trze­niu i uwzględ­nie­niu rekla­ma­cji, może prze­słać Uczest­nikowi kolejną Paczkę. Pro­ce­dura może być wyko­nana jed­no­krot­nie. W przy­padku znisz­cze­nia dru­giej prze­sła­nej Paczki Uczest­nikowi nie przy­słu­guje trze­cia.
  6. W przy­padku uszko­dze­nia lub znisz­cze­nia Paczki Uczest­nikowi nie przy­słu­guje jej pie­niężny ekwi­wa­lent.
  7. Decy­zje Orga­ni­za­tora lub Komi­sji są osta­teczne i nie przy­słu­guje od nich odwo­ła­nie.
  8. O ter­mi­nie zło­że­nia rekla­ma­cji decy­do­wać będzie data stem­pla pocz­to­wego albo data otrzy­ma­nia przez Orga­ni­za­tora wia­do­mo­ści e-mailem.
  9. O wyniku roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji Orga­ni­za­tor poin­for­muje zain­te­re­so­wa­nego w ter­mi­nie 21 dni od daty zgło­sze­nia rekla­ma­cji. Orga­ni­za­tor zastrzega sobie prawo wydłu­że­nia ter­minu obsługi rekla­ma­cji, jeżeli z przy­czyn niezależ­nych od Orga­ni­za­tora zacho­wa­nie ter­minu pod­sta­wo­wego jest niemoż­liwe.
  10. Uczest­nik, który otrzy­mał Nagrodę, będącą przedmio­tem rekla­ma­cji, zobo­wią­zany jest:
   1. ode­słać, na swój koszt i swoje ryzyko, rekla­mo­waną Nagrodę w sta­nie zupeł­nym i w ory­gi­nal­nym opa­ko­wa­niu na adres: Traf­fica – Geneja, Sie­rań­ski Spółka jawna, ul. Kole­jowa 5/7, 01-217 War­szawa, z dopi­skiem „SUPERTEST”,
   2. dołą­czyć do każ­dej rekla­mo­wa­nej Nagrody pro­to­kół rekla­ma­cyjny z pod­pi­sem kuriera w przy­padku ujaw­nie­nia się przy odbio­rze Nagrody widocz­nego uszko­dze­nia Nagrody lub opa­ko­wa­nia, w któ­rej była ona trans­por­to­wana lub nie­zgod­no­ści ilo­ściowej prze­syłki.
  11. Rekla­ma­cji nie pod­le­gają pro­dukty eks­plo­ato­wane nie­zgod­nie z warun­kami poda­nymi w instruk­cji obsługi lub nie­wła­ści­wie kon­ser­wo­wane oraz z naru­szoną kon­struk­cją spo­wo­do­waną inge­ren­cją Uczest­nika.
  12. Uzna­jąc zgło­sze­nie rekla­ma­cyjne za zasadne, Orga­ni­za­tor może doko­nać naprawy wadli­wego pro­duktu albo doko­nać wymiany pro­duktu na nowy, wolny od wad. O spo­so­bie zała­twie­nia rekla­ma­cji decy­duje Orga­ni­za­tor.
  13. W przy­padku nega­tyw­nego roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji wadliwa Nagroda zosta­nie ode­słana do Uczest­nika na jego koszt.

  §6
  PRAWA I OBO­WIĄZKI ORGA­NI­ZA­TORA

  1. Orga­ni­za­tor zastrzega sobie prawo do wyklu­cze­nia z udziału w Akcji i Kon­kur­sie Uczest­ników, któ­rych dzia­ła­nia są sprzeczne z pra­wem, dobrymi oby­cza­jami lub Regu­la­minem, w szcze­gól­no­ści Uczest­ników, któ­rzy:
   1. nie dzia­łają oso­bi­ście,
   2. wyko­rzy­stują różne aliasy (dodat­kowe adresy) tego samego konta poczty elek­tro­nicz­nej do wystę­po­wa­nia w imie­niu/zgła­szania róż­nych Uczest­ników,
   3. podej­mo­wali lub podej­mują próby uży­cia jakich­kol­wiek tech­nik zła­ma­nia lub obej­ścia zabez­pie­czeń apli­ka­cji infor­ma­tycz­nej na stro­nie inter­ne­to­wej www.supertest.dada.pl albo wykorzy­sta­nia jej luk lub wpły­wa­nia w jaki­kol­wiek inny spo­sób na jej dzia­ła­nie.
  2. W celu wyja­śnie­nia wąt­pli­wo­ści zwią­za­nych z aktyw­no­ścią Uczest­nika w Kon­kur­sie Orga­ni­za­tor może kon­tak­to­wać się z Uczest­ni­kiem przy wyko­rzy­sta­niu poda­nych przez niego spo­so­bów komu­ni­ka­cji (np. pro­wa­dzić kore­spon­den­cję e-mailową); pod­czas takiego kon­taktu Orga­ni­za­tor może ocze­ki­wać od Uczest­nika poda­nia szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji, doty­czą­cych jego udziału w Kon­kur­sie.

  §7
  PRAWA WŁA­SNO­ŚCI INTE­LEK­TU­AL­NEJ DO PRAC KON­KUR­SO­WYCH

  1. Bio­rąc udział w Kon­kur­sie, Uczest­nik jed­no­cze­śnie oświad­cza, że jest wyłącz­nym twórcą pracy kon­kur­so­wej (odpo­wie­dzi na pyta­nie otwarte w ankie­cie), w rozu­mie­niu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zmia­nami) oraz że przy­słu­gują mu pełne autor­skie prawa mająt­kowe do pracy kon­kur­so­wej wraz z pra­wem do roz­po­wszech­nia­nia
  2. Uczest­nik oświad­cza, że zgło­szona przez niego praca kon­kur­sowa nie zawiera tre­ści naru­szających prawo lub nie­zgod­nych z dobrymi oby­cza­jami, w szcze­gól­no­ści nie naru­sza ona praw osób trze­cich, nie nawo­łuje do prze­mocy, nie­to­le­ran­cji, nie zawiera wul­ga­ry­zmów ani tre­ści rekla­mo­wych podmio­tów trze­cich.
  3. Uczest­nik z chwilą przy­stą­pie­nia do udziału w Akcji oraz prze­sła­nia za pomocą apli­ka­cji infor­ma­tycz­nej na stro­nie inter­ne­to­wej www.supertest.dada.pl pracy kon­kur­so­wej, udziela Orga­ni­za­torowi, a Orga­ni­za­tor nabywa od Uczest­nika prawo do korzy­sta­nia na zasa­dzie licen­cji niewyłącz­nej ze zgło­szo­nych przez Uczest­nika w ramach Kon­kursu prac kon­kur­so­wych, będą­cych utwo­rami w rozu­mie­niu ustawy o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych, w celu prze­pro­wa­dze­nia Kon­kursu, wyko­rzy­sty­wa­nia przez Orga­ni­za­tora do komu­ni­ka­cji w kana­łach social media (Face­book) oraz na stro­nie inter­ne­to­wej dada.pl, oraz w Inter­ne­cie bez ogra­ni­czeń cza­so­wych i tery­to­rial­nych
   1. Orga­ni­za­tor z chwilą uzy­ska­nia licen­cji, o któ­rej mowa w Regu­la­minie, nabywa prawa do wyko­ny­wa­nia praw zależ­nych.
  4. Uczest­nik wyra­ża zgodę na wyko­ny­wa­nie przez Orga­ni­za­tora zale­żnych praw autor­skich do Pracy Kon­kur­so­wej lub jego czę­ści oraz upo­wa­żnia Orga­ni­za­tora do udzie­la­nia zgody oso­bom trze­cim na wyko­ny­wa­nie tych praw zale­żnych.
  5. Orga­ni­za­tor zastrzega, że z chwilą otrzy­ma­nia przez Zwy­cięzcę Nagrody, orga­ni­za­tor nabywa autor­skie prawa mająt­kowe do pracy kon­kur­so­wej Zwy­cięzcy (Utworu) na zasa­dzie art. 921 § 3 kodeksu cywil­nego, bez ogra­ni­czeń ilo­ściowych, cza­so­wych i tery­to­rial­nych na wszyst­kich zna­nych polach eks­plo­ata­cji, w szcze­gól­no­ści na polach eks­plo­ata­cji wymie­nio­nych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych, w szcze­gól­no­ści:
   1. w zakre­sie utrwa­la­nia i zwie­lo­krot­nia­nia utworu oraz jego opra­co­wań – wytwa­rza­nie dowolną tech­niką, w tym tech­niką dru­kar­ską, repro­gra­ficzną, zapisu magne­tycz­nego oraz tech­niką cyfrową,
   2. w zakre­sie obrotu ory­gi­na­łami utworu oraz jego opra­co­wa­niami albo egzem­pla­rzami, na któ­rych utwór utrwa­lono – wpro­wa­dza­nia do obrotu, uży­cza­nia lub najmu ory­gi­nału albo egzem­pla­rzy,
   3. w zakre­sie roz­po­wszech­nia­nia utworu oraz jego opra­co­wań w spo­sób inny niż opi­sany w pkt a) lub b) publiczne wyko­na­nie, wysta­wie­nie, wyświe­tle­nie, odtwo­rze­nie, publiczne udo­stęp­nie­nie utworu w taki spo­sób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miej­scu i cza­sie przez sie­bie wybra­nym, nada­wa­nie za pośred­nic­twem sta­cji tele­wi­zyj­nych naziem­nych, w tym za pośred­nic­twem sate­lity, mul­ti­plexu, reemi­to­wa­nie, roz­po­wszech­nia­nie w pra­sie, w sieci Inter­net, na pla­ka­tach, w tym pla­ka­tach wiel­ko­for­ma­to­wych oraz we wszel­kich innych for­mach komu­ni­ka­cji, pro­mo­cji, reklamy, ozna­czania i pro­duk­cji towa­rów,
   4. w zakre­sie doko­ny­wa­nia wszel­kich zmian i mody­fi­ka­cji w utwo­rze w cało­ści lub czę­ści oraz doko­ny­wa­nia jego opra­co­wań w cało­ści lub czę­ści, w tym doko­ny­wa­nie prze­ró­bek, jakich­kol­wiek zmian i adap­ta­cji cało­ści lub poszcze­gól­nych czę­ści utworu,
   5. w zakre­sie reje­stra­cji w Urzę­dzie Paten­to­wym w cha­rak­te­rze znaku towa­ro­wego, uży­wa­nie w obro­cie gospo­dar­czym lub nie­go­spo­dar­czym w cha­rak­te­rze ozna­cze­nia przed­się­bior­stwa, znaku towa­ro­wego lub innego cha­rak­te­ry­stycz­nego sym­bolu przed­się­bior­stwa, jego czę­ści albo towaru lub usługi,
   6. w zakre­sie ano­ni­mo­wego roz­po­wszech­nia­nia nagro­dzo­nego utworu, w zakre­sie decy­do­wa­nia o jego pierw­szym publicz­nym udo­stęp­nie­niu oraz spra­wo­wa­nia nad­zoru nad spo­so­bem korzy­sta­nia z utworu,
   7. wyko­ny­wa­nia i korzy­sta­nia z opra­co­wań nagro­dzo­nej prac kon­kur­so­wych,
   8. wykorzy­sta­nia we wszel­kich for­mach komu­ni­ka­cji, pro­mo­cji lub reklamy, w szcze­gól­no­ści w cha­rak­te­rze mate­riału rekla­mo­wego lub pro­mo­cyj­nego, w cha­rak­te­rze ele­mentu mate­ria­łów rekla­mo­wych lub pro­mo­cyj­nych takich jak ogło­sze­nia pra­sowe, reklamy zewnętrzne, filmy rekla­mowe, reklamy radiowe, mate­riały POS, roz­po­wszech­nia­nie w sieci Inter­net, zare­je­stro­wa­nie w cha­rak­te­rze znaku towa­ro­wego, i inne.
  6. Zwy­cięzca udziela Orga­ni­za­torowi zezwo­le­nia do doko­ny­wa­nia wszel­kich zmian, łącze­nia i prze­ró­bek utworu, w tym rów­nież do jego wyko­rzy­sty­wa­nia lub poszcze­gól­nych jego czę­ści (ele­men­tów) oraz łącze­nia z innymi utwo­rami. Orga­ni­za­tor z chwilą wyda­nia Zwy­cięzcy Nagrody nabywa prawa do wyko­ny­wa­nia praw zależ­nych.
  7. Zwy­cięzca zobo­wią­zuje się nie wyko­ny­wać autor­skich praw oso­bi­stych do utworu oraz upo­wa­żnia bez ogra­ni­czeń cza­so­wych oraz tery­to­rial­nych Orga­ni­za­tora do wyko­ny­wa­nia jego autor­skich praw oso­bi­stych.
  8. Zwy­cięzca Kon­kursu wyra­ża zgodę i udziela Orga­ni­za­torowi wyłącz­nego prawa do wyko­ny­wa­nia oraz zezwa­la­nia na wyko­ny­wa­nie autor­skich praw zale­żnych wzglę­dem pracy kon­kur­so­wej (utworu).
  9. Uczest­nik oświad­cza, że zapo­znał się z okre­ślo­nym w niniej­szym Regu­la­minie zakre­sem, w jakim nagro­dzone prace kon­kur­sowe mogą być wyko­rzy­stane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzysta­nie prac kon­kur­so­wych przez Orga­ni­za­tora.
  10. Uczest­nikowi nie przy­słu­guje dodat­kowe wyna­gro­dze­nie zwią­zane z udzie­loną odpo­wie­dzią na pyta­nie otwarte z Ankiety, w szcze­gól­no­ści z tytułu udzie­le­nia licen­cji lub prze­nie­sie­nia praw.
  11. Orga­ni­za­tor może żądać od Uczest­nika potwier­dze­nia na piśmie przej­ścia na Orga­ni­za­tora autor­skich praw mająt­ko­wych oraz innych praw zgod­nie z Regu­la­minem.

  §8
  PRZE­TWA­RZA­NIE DANYCH OSO­BO­WYCH

  1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Uczest­ników Kon­kursu jest Ontex Cz. S R. O z sie­dzibą w Cze­chach Vesecko nr 491, Tur­nov 51101, wpi­sana do reje­stru sądo­wego pro­wa­dzo­nego w Hra­dec Kra­love (Cze­chy) pod nume­rem 14748, NIP: CZ. 445 64 422.
  2. W związku z pro­wa­dze­niem Akcji i Kon­kursu zbie­rane będą od Uczest­ników nastę­pu­jące ich dane oso­bowe: adres e-mail, imię, nazwi­sko, dokładny adres zamiesz­ka­nia (ulica, nr domu­/miesz­ka­nia, kod pocz­towy, miej­sco­wość) oraz tele­fon kon­tak­towy Uczest­nika.
  3. Poda­nie danych oso­bo­wych przez Uczest­nika jest dobro­wolne, jed­nak nie­zbędne do wzię­cia udziału w Akcji na warun­kach opi­sanych w Regu­la­minie.
  4. Uczest­nik udziela zgody na prze­twa­rza­nie jego danych oso­bo­wych przez Admi­ni­stra­tora, Orga­ni­za­tora oraz przez dostawcę Nagród w celu pra­wi­dło­wego zarzą­dza­nia Akcją lub Kon­kursem, wery­fi­ka­cji zgło­szeń Uczest­ników, reali­za­cji Nagród lub ich prze­ka­za­nia oraz w innych celach zwią­za­nych z nale­żytą obsługą Akcji.
  5. Admi­ni­stra­tor, o któ­rym mowa w ust. 1, prze­twa­rza dane oso­bowe zgod­nie z ustawą z dnia 29 sierp­nia 1997 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych (tekst jed­no­lity Dz. U. z 2015 Nr 2135 z późn. zm.). Uczest­nicy mają prawo do wglądu do swo­ich danych oraz do ich popra­wia­nia i żąda­nia ich usu­nię­cia. Poda­nie danych oso­bo­wych wyma­ga­nych w For­mu­larzu Zgło­sze­niowym przez Uczest­ników jest konieczne do wzię­cia udziału w Kon­kur­sie, otrzy­ma­nia Nagród, roz­pa­trze­nia ewen­tu­al­nych rekla­ma­cji. Dane oso­bowe Uczest­ników będą prze­twa­rzane nie dłu­żej niż to będzie konieczne do nale­ży­tego prze­pro­wa­dze­nia Akcji i Kon­kursu. Po upły­wie tego okresu dane oso­bowe Uczest­ników zostaną usu­nięte.
  6. Wyco­fa­nie zgody jest jed­no­znaczne z wyco­fa­niem swo­jego udziału z Kon­kursu i wymaga formy pisem­nej.
  7. Admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych powie­rzył prze­twa­rza­nie danych Orga­ni­za­torowi. Orga­ni­za­tor nie będzie powie­rzał prze­twa­rzania danych oso­bo­wych innym podmio­tom, z wyłą­cze­niem podmio­tów zaan­ga­żo­wa­nych w dostawę Nagród.

  §9
  POSTA­NO­WIE­NIA KOŃ­COWE

  1. Regu­la­min dostępny jest na stro­nie inter­ne­to­wej www.supertest.dada.pl.
  2. Orga­ni­za­tor zastrzega sobie prawo do zmian Regu­la­minu. O wszel­kich zmia­nach Uczest­nicy będą infor­mo­wani za pośred­nic­twem strony inter­ne­to­wej www.supertest.dada.pl.
  3. Odpo­wie­dzial­ność Orga­ni­za­tora wobec Uczest­nika ogra­ni­czona jest do wyso­ko­ści war­to­ści przy­słu­gującej mu Nagrody, ewen­tu­al­nie do war­to­ści Paczki.
  4. Uczest­nik oświad­cza, iż przed przy­stą­pie­niem do Akcji zapo­znał się z tre­ścią Regu­la­minu i w pełni akcep­tuje wszyst­kie jego posta­nowienia, a także speł­nia okre­ślone w Regu­la­minie warunki uczest­nic­twa w Akcji lub Kon­kur­sie.
  5. Orga­ni­za­tor ma prawo wyklu­czyć z niego Uczest­nika, jeśli zgło­sze­nie udziału Uczest­nika lub udział Uczest­nika w Akcji lub Kon­kur­sie naru­sza prze­pisy prawa, dobre oby­czaje lub posta­nowienia Regu­la­minu, a także gdy dzia­ła­nia lub zanie­cha­nia Uczest­nika naru­szały prawa, dobra lub inte­resy Orga­ni­za­tora.
  6. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w Regu­la­minie zasto­so­wa­nie znaj­dują powszech­nie obo­wią­zu­jące prze­pisy pol­skiego prawa.
  7. Orga­ni­za­tor zastrzega sobie prawo prze­rwa­nia Akcji w razie zaist­nie­nia przy­czyn niezależ­nych od Orga­ni­za­tora.
  8. Skie­ro­wa­nie sprawy na drogę sądową może nastą­pić wyłącz­nie po wyczer­pa­niu drogi postę­po­wa­nia rekla­ma­cyjnego. Wszel­kie sprawy wyni­ka­jące z niniej­szego Regu­la­minu roz­strzy­gane będą przez sąd powszechny wła­ściwy dla sie­dziby Orga­ni­za­tora.
  9. Kon­kurs nie pod­lega prze­pi­som ustawy z dnia 19 listo­pada 2009 r. o grach hazar­do­wych (tekst jed­no­lity Dz. U. z 2016 r., poz. 471).